ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV KAMEROVÝM SYSTÉMOM

PRINCIPLES RELATING TO PROCESSING OF PERSONAL DATA BY A CAMERA SYSTEM

1. Všeobecné informácie

Tento dokument poskytuje informácie o tom, ako spoločnosť Regional Card Processing Centre, s.r.o., Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44548605, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 55989/B (ďalej len „RPC“), spracúva osobné údaje získané o fyzických osobách vstupujúcich do priestorov RPC monitorovaných kamerovým systémom a ako ďalej s týmito osobnými údajmi RPC nakladá a chráni ich.

2. Prevádzkovateľ osobných údajov a kontaktné údaje

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť RPC (ďalej len „prevádzkovateľ“). Kontaktné údaje prevádzkovateľa údajov pre akékoľvek záležitosti týkajúce sa ochrany osobných údajov sú:

Kontaktná adresa: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07, Bratislava, Slovenská republika

Web stránka: https://ri-rpc.sk/

E-mail: rpc_gdpr@ri-rpc.sk

3. Účel a právny základ spracúvania

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom kamerového systému na účel ochrany zdravia a majetku a odhaľovanie kriminality. Je oprávneným záujmom prevádzkovateľa monitorovaním priestorov dosahovať tento účel podľa Článku 6 ods. 1 písm. f), a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“), všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len “GDPR”) a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi.

4. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva výhradne iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné a primerané na stanovený účel. Kategórie spracúvaných osobných údajov zahŕňajú najmä bežné osobné údaje, v našom prípade fyziologickú podobu dotknutej osoby tak, ako je zachytená na kamerovom zázname.

5. Príjemca osobných údajov

Prevádzkovateľ v žiadnom prípade neposkytuje osobné údaje tretím osobám, okrem poverených sprostredkovateľov, ktorých zmluvne poveril spracúvaním osobných údajov v mene prevádzkovateľa a výhradne na základe jeho pokynov. V prípade oprávnenej a zákonnej žiadosti sme na základe právnych predpisov povinný sprístupniť osobné údaje aj súdom a orgánom činným v trestnom konaní alebo iným subjektom, keď to ustanovuje zákon.

6. Doba uchovávania osobných údajov

Pri nakladaní s osobnými údajmi dodržiavame zásadu minimalizácie, ktorá ustanovuje, že pokiaľ uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje, tak Vaše osobné údaje anonymizujeme z našich databáz a informačných systémov. Máme nastavené vnútorné pravidlá uchovávania osobných údajov, ktoré zaisťujú, že informácie nedržíme dlhšie, než sme oprávnení alebo povinní. Taktiež prístup k Vašim osobným údajom je kontrolovaný a povolený iba osobám, ktoré to nevyhnutne potrebujú pre výkon svojich pracovných povinností, tak aby sa zachovala zásada obmedzenia prístupu k osobným údajom.

Doba uchovávania osobných údajov je nastavená na minimálne 72 hodín až 30 kalendárnych dní max. V prípade ak na základe získaného záznamu budeme obhajovať naše právne nároky (napríklad v súdnych sporoch a pod.) môžu byť osobné údaje uchovávané až do doby vyriešenia tohto prípadu.

Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania uvedené v čl. 22 ods. 1 až 4 GDPR.

7. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutá osoba máte v zmysle GDPR a v súvislosti s kamerovým informačným systémom nasledujúce práva:

Právo na prístup – máte právo na poskytnutie informácie o tom, ako vaše osobné údaje spracúvame.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania – máte právo nás požiadať, aby sme prestali spracúvať vaše osobné údaje.

Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Práva, ktoré zakladá zákon o ochrane osobných údajov a GDPR si môžete kedykoľvek uplatniť písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo kontaktovaním prostredníctvom elektronickej pošty na adrese rpc_gdpr@ri-rpc.sk.

V Bratislave dňa 1.9.2022

1. General Information

This document contains information about how the Regional Card Processing Centre, s.r.o., with its registered office at Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava, Slovak Republic, Corporate ID: 44548605, registered with the Commercial Register of the Bratislava 1 District Court, section: Sro, entry No.: 55989/B (hereinafter as the “RPC”), processes acquired personal data of natural persons entering the premises of RPC monitored by a camera system and how it handles and protects such data.

2. Personal data controller and its contact information

The personal data controller is the RPC (hereinafter referred to as the “Data controller”). The contact information of the Data controller regarding all matters pertaining to personal data protection is as follows:

Contact address: Námestie Mateja Korvína 1, 811 07, Bratislava, Slovak Republic

Website: https://ri-rpc.sk/

Email: rpc_gdpr@ri-rpc.sk

3. Purpose and legal basis of processing

The Data controller is processing personal data of data subjects using a camera system to ensure protection of health and property and to expose criminal activities. It is the legitimate interest of the Data controller to monitor its premises to achieve the purpose specified in Article 6 (1)(f) in compliance with the generally binding legal regulations. Personal data processing is carried out in accordance with the Act No. 18/2018 Coll. on Personal Data Protection and on amendments and supplements to certain acts (hereinafter as the “Personal Data Protection Act”) and the Regulation (EU) 679/2016 of the European Parliament and of the Council on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter as the “GDPR”), and other generally binding legal regulations.

4. Scope of processed personal data

The Data controller is only processing personal data which is necessary and adequate for the specified purpose. Categories of processed personal data shall include, in particular, common personal data, in our case the physiological characteristics of the data subject as captured on the camera footage.

5. Personal data recipient

Under no circumstances shall the Data controller provide personal data to any third parties other than authorised data processors, who have been authorised under a contract to process personal data on behalf of the Data controller exclusively in accordance with its instructions. If we receive a legitimate and lawful request, we are obliged to disclose personal data in accordance with the applicable legal regulations to courts of justice and criminal prosecution bodies or other entities, if so required by the law.

6. Period of personal data retention

When handling personal data, we respect the principle of data minimisation, which stipulates that upon expiry of the time period during which we are obliged to retain your personal data, we must anonymise your personal data stored in our databases and information systems. We have introduced internal personal data storage policies which ensure that we do not retain information longer than we are authorised or obliged to. Moreover, the access to your personal data is controlled and only granted to personnel requiring access to your data as part of their working obligations, so that the principle of restriction of access to personal data is observed.

The personal data retention period has been set to 72 hours minimum and 30 calendar days maximum. If, based on the obtained footage, we need to defend our legal claims (e.g. in litigations and similar), the personal data can be retained until such case has been closed.

The Data controller is not using automated decision-making and profiling as specified in Art. 22 (1) through (4) of the GDPR.

7. Rights of the data subject

As a data subject, under the GDPR you have the following rights in connection to the camera information system:

Right of access – you have the right to be provided information about which of your personal data are being processed by us.

Right to erasure (right to be forgotten) – you have the right to request erasure of your personal data, for example when the personal data we have obtained is not necessary anymore to fulfil the original purpose of processing. However, your right will need to be reviewed with regard to all relevant circumstances. For example, we may have certain legal and regulatory obligations, which means that we may not be able to comply with your request.

Right to restriction of processing – you have the right to request that we stop processing your personal data.

Right to object – you have the right to object to data processing based on our legitimate interest.

Right to file a request to start proceedings with regard to personal data protection – if you think that we process your personal data in an unfair or unlawful manner, you may lodge a complaint with the supervisory authority, which is the Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

You can claim the rights you have under the Personal Data Protection Act and the GDPR at any time by sending a written request to the registered office of the Data controller or by email to rpc_gdpr@ri-rpc.sk.

In Bratislava, dated 1.9.2022

Get in touch

Regional Card Processing Centre, s.r.o.
Nám. Mateja Korvína 1,
81107 Bratislava

Company ID 44548605
Tax ID 2022734186

© 2021 Regional Card Processing Centre

rpc-hr@ri-rpc.sk

+421 917 637 521